WBVM 

De Coöperatie Wij Bouwen Voor Morgen U.A. gaat in de samenwerking binnen de keten verder dan gebruikelijk is bij adviseurs en aannemers.

Vanuit de leden van WBVM wordt steeds het best passende team gevormd voor een specifieke klantopgave en zelfs de opdrachtgever kan deel uitmaken van de keten die de opgave gaat realiseren. De samenstelling van het team wordt met de opdrachtgever afgestemd, om te voorkomen dat gewenste passende partijen worden uitgesloten en minder gewenste partijen deel uit maken van het team.

WBVM is de centrale opdrachtnemer voor de opdrachtgever, zodat sprake is van een totaalovereenkomst, zonder dat het risico bestaat dat tussen de verschillende opdrachtdelen overlappingen en/of tekortkomingen gaan bestaan. Het gebruikelijke risico binnen een project van het wegvallen van een van de onder- of nevenaannemers is voor de opdrachtgever niet meer aanwezig. Dit wordt binnen de leden van WBVM opgelost zonder dat de klant hier negatieve gevolgen van ondervindt.

WBVM werkt met ketenregie, waarbij de interactie tussen de verschillende specialistische kennisdragende partijen in afstemming met de opdrachtgever er toe leidt dat de meest passende en duurzame oplossing  kan worden gerealiseerd.

In principe kunnen alle partijen lid worden van WBVM, mits zij voldoen aan de door de leden vastgestelde criteria en zich voegen naar de coöperatieve werkwijze van WBVM.

Door de eenduidige projectstructuur is er sprake van een entiteit waarvan de aansprakelijkheid eenduidig is en passend wordt verzekerd bij Centraal Beheer. Hierdoor worden de gebruikelijke risico’s voor een opdrachtgever bij ketensamenwerking met de verschillende partijen afgedekt en is het opdrachtgeversrisico in het project eenduidig en verzekerbaar.

Door de open en transparante werkwijze van WBVM in nauwe afstemming met de opdrachtgever worden zowel de kosten van de oplossingen, als de gevolgen voor exploitatie en duurzaamheid eenduidig inzichtelijk en kunnen de meest optimale keuzes voor met de opdrachtgever worden bepaald en gerealiseerd.